Code of Conduct

Tämä dokumentti on luotu OEM Internationalin hallituksessa 2013. Se pitää sisällään yleisohjeet kaikille yrityksille OEM-konsernissa.

Tärkeimmät alueet

 1. Ihmisoikeudet
  OEM tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja varmistaa, ettemme ole osallisena ihmisoikeuksien väärinkäytössä.

 2. Korruptionvastaisuus
  OEM:n rehellistä, lahjomatonta ja vastuullista mainetta tulee ylläpitää eikä mitään osallisuutta lahjontaan, kiristykseen ja korruptioon hyväksytä.

 3. Ympäristövastuu
  OEM edistää ja tukee innovatiivista kehitystä tuotteissa ja palveluissa, jotka parantavat ympäristöhyötyjä ja sosiaalietuuksia sekä tarjoavat suurempaa ympäristövastuuta.


Muut alueet

 1. Järjestäytymisvapaus
  OEM:n työntekijöillä on oikeus, lain sallimissa puitteissa, perustaa, liittyä tai olla liittymättä ammattiyhdistysliikkeisiin ja heillä on oikeus valtakunnallisiin yleissopimuksiin.

 2. Pakkotyö ja työhön pakottaminen
  OEM ei hyväksy pakkotyötä tai työhön pakottamista. Kaikilla OEM:n työntekijöillä on oikeus irtisanoutua työsopimuksen tai paikallisten lakien mukaisesti.

 3. Lapsityövoima
  Emme ole mukana lapsityövoiman käytössä tai minkäänlaisessa lapsiin kohdistuvassa riistämisessä. Ketään ei palkata ennen oppivelvollisuuden päättymistä tai alle 15 vuoden ikää. Myöskään ketään alle 18-vuotiasta, ei palkata vaaralliseen työhön OEM:ssä.

 4. Syrjintä
  Erilaisuus OEM:n työntekijöissä on positiivinen piirre. Ketään ei syrjitä rodun, ihonvärin, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, kansallisuuden, vanhemmuuden, aviosäädyn, raskauden, uskonnon, poliittisen mielipiteen, etnisen taustan, sosiaalisen lähtökohdan, sosiaalisen aseman, iän, ammattiliiton jäsenyyden tai vammaisuuden takia. Fyysinen tai psyykkinen ahdistelu tai niiden uhka on jyrkästi kielletty OEM:ssä kuten myös kaikenlainen uhkailu.

 5. Ennaltaehkäisevät toimet
  Kestävä kehitys on OEM:n avainsana ja pyrimme välttämään rajallisten resurssien käyttämistä. OEM:llä on myös ennaltaehkäisevä lähestymistapa ympäristöystävällisiin haasteisiin mikä tarkoittaa, että vältämme vaarallisia materiaaleja jos sopiva ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto on saatavilla.

 6. Asiakkaan näkökulma
  Tehdessämme kauppaa, OEM toimii hyvien kauppa-, markkinointi- ja mainontatapojen mukaisesti. OEM varmistaa, että kaikki tarjotut tuotteet ja palvelut ovat sovittujen ja laillisten standardien mukaisia.

 7. Kilpailu
  OEM:n toiminta on lakien ja ohjeiden mukaista ja OEM välttää osallistumasta minkäänlaisiin kilpailunvastaisiin sopimuksiin.